دانشجوی نرم افزار دانشگاه تهران هستم

یه متالهد متعهد

حقیقت طلب

عاشق خدا ^_^