دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر گرایش رایانش امن (امنیت اطلاعات) دانشگاه صنعتی شریف

فارغ التحصیل کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار دانشگاه تهران

یه متالهد متعهد

حقیقت طلب

عاشق خدا ^_^