دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - رایانش امن دانشگاه صنعتی شریف

فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار دانشگاه تهران

یه متالهد متعهد

حقیقت طلب

عاشق خدا ^_^