اگر نظریه ای کامل کشف کنیم، به موقع خود، همگان و نه معدودی از دانشمندان خطوط اصلی آن را درک خواهند کرد. آنگاه همگی ما، فلاسفه، دانشمندان و حتی مردمان عادی، قادر خواهیم بود در بحثی پیرامون این سوال شرکت جوییم که چرا ما و جهان وجود داریم. اگر پاسخی به این سوال بیابیم، همانا پیروزی فرجامین خرد انسان خواهد بود - چرا که آنگاه بر ذهن خداوند آگاهی یافته ایم.