ما نخواهیم توانست با گریز از زمان، از دل آزاریهای قرن خود برهیم و هیچ گریز کاهلانه ای به دامن تخیلات کودکانه نخواهد توانست قدرت جدیدی را که انسان از علم بدست آورده و در راه های صحیح بکار اندازد؛ و نه شک فلسفی در بنیادها، راه تکنیک علمی را مسدود خواهد کرد. آدمی نیازمند ایمان واقعی و قوی است و نه باوری بزدلانه و آمیخته به تردید، و علم در اصل چیزی جز پویش منظم در طریق معرفت نیست و معرفت هر اندازه هم که بدست نامردمان افتد و نتایج ناروایی به بار آورد، از اصالت نیکو برخوردار است. اگر ایمان خود را نسبت به علم از دست بدهیم، در این صورت ایمان ما نسبت به ارزنده ترین استعدادهای آدمی با مرگ روبروست، از اینرو من بدون تردید تکرار میکنم که یک خردگرای انعطاف ناپذیر، دارای ایمانی بهتر و خوشبینی شکست ناپذیرتر، از هر جوینده بزدلی است که در پی سبکباری های کودکانه عصری نابالغ دل به امید دارد.

دریافت