دنیای دیگری آنجاست! چرخ دنده ها حرکت می‌دهند.. راه می‌برند.. میگذرانند... زمان را و من را ..